obchodní podmínky

 
K zapůjčení lešení je zapotřebí mít platný O.P.  s trvalou adresou mimo městský úřad a dostatečnou zálohu v hotovosti.
 

Smlouva

Smlouvou o pronájmu přenechává pronajímatel nájemci předmět nájmu k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit nájemné. Předmět nájmu bude řádně překontrolován oběma stranami v místě předání. Místo předání si určuje pronajímatel. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu včas a na dohodnutém místě vrácení. Nájemce se zavazuje, že předmět nájmu vrátí nepoškozený, ve stavu, ve kterém jej převzal a s ohledem na běžné opotřeben

                Při poškození předmětu nájmu hradí nájemce opravu poškozené části a takto způsobené škody na předmětu nájmu budou opraveny a přednostně hrazeny z kauce, kterou nájemce pronajímateli předal při podpisu této smlouvy. Případný rozdíl bude nájemci vrácen, nebo nájemcem doplacen po provedené opravě.

Při úplném zničení, ztrátě nebo odcizení předmětu nájmu bude nájemcem uhrazena pronajímateli částka odpovídající ceně nového předmětu nájmu, která je splatná do deseti dnů ode dne oznámení ztráty, nebo zničení.                                        

Je-li předmět nájmu vrácen po uplynutí sjednané doby, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli nájemné až do dne vrácení  věci. Cena za nájem je hrazena v hotovosti při převzetí věci. Nájemce si je vědom své plné odpovědnosti za případné škody na zdraví a majetku svém, nebo třetích osob, způsobených v souvislosti s užíváním předmětu nájmu.

 

Kontakt

Pronájem lešení Hrnčíře

K Šeberovu 503
149 00 Hrnčíře

IČ: 75316102

+420 739 468 390
+420 603 871 019

Děkujeme, že o naší půjčovně lešení povíte dále :-)

© 2014 Pronájem lešení Praha Hrnčíře

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode